Mediacions-conciliacio-arbitratge-resolucio-resoldre-conflicte-laboral-mercantil-civil-familiar-separacio-divorci-social-penal

LA MEDIACIÓ A L'ÀMBIT EMPRESARIAL I LABORAL

• Definició general i principis bàsics de la mediació.
• La mediació com a eina de productivitat i eficiència: un mecanisme captivador.
• Anàlisis comparatiu amb altres sistemes de resolució de conflictes.


RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
DE FORMA +ÀGIL +FLEXIBLE +EFICAÇ +ECONÒMICA


CONFLICTES ENTRE EMPLEATS

DISPUTES ENTRE EMPLEATS I CAPS

ACOMIADAMENTS

Definició general i principis bàsics a Mediacions.cat

DEFINICIÓ GENERAL I PRINCIPIS BÀSICS

A l'àmbit empresarial, la mediació constitueix un mètode de resolució de conflictes on dues o més parts en conflicte intenten aconseguir, de forma voluntària i amb l'assistència d'un tercer imparcial sense facultats de decisió (la persona mediadora), mitjançant la negociació i sota un paràmetre de confidencialitat, l'adopció d'acords mútuament satisfactoris.

La mediació és un sistema autocompositiu de resolució de conflictes on són les mateixes parts les que, si escau, aconsegueixen assolir un acord. Les parts no deleguen en cap moment la decisió del conflicte. La funció del tercer (la persona mediadora) és assistir la negociació i facilitar la comunicació, però sense donar la seva opinió ni proposar solucions, en principi. Per això, es fa necessària la participació activa de les parts i l'abandonament d'una de les parts implica la finalització del procediment.

La mediació consisteix en un procés essencialment voluntari

VOLUNTARIETAT

La mediació consisteix en un procés essencialment VOLUNTARI, una característica que pot oferir una considerable tranquil·litat a les parts implicades, ja que no comporta cap mena de compromís ni de responsabilitat. D'aquesta manera, les parts no se senten lligades ni forçades ja que poden renunciar/dessistir/abandonar el procés en qualsevol moment i per qualsevol motiu, fins i tot sense oferir cap mena de justificació.

La mediació es desenvolupa en condicions d'absoluta confidencialitat

CONFIDENCIALITAT

En la mateixa línia d'oferir tranquil·litat a les parts, la mediació es desenvolupa en condicions d'absoluta CONFIDENCIALITAT, cosa que significa que ni les parts ni les persones participants/intervinents poden fer servir o divulgar la informació exposada durant tot el procés, ja sigui oralment o mitjançant documents, llevat un pacte específic i exprés en contra, especialment per al seu ús en altres procediments de resolució de conflictes.

Les parts són les protagonistes del procés de mediació

LES PARTS SÓN LES PROTAGONISTES

Una altra característica molt interessant que presenta la mediació és que LES PARTS SÓN LES PROTAGONISTES del procés, ja que tenen el control i prenen les decisions en relació al conflicte i el seu resultat, sense delegar aquestes facultats a un tercer (jutge, àrbitre, etc.).

Per tant, aquest protagonisme pot suposar un avantatge enorme per a les parts segons el cas, atès que mai no tindran incertesa respecte a quines decisions es prendran en relació a la controvèrsia i com aquestes els afectaran en un futur. Les parts tenen el poder o la facultat de tractar de controlar el present de la situació conflictiva i d'influir positivament en el resultat perquè aquesta no els perjudiqui (tant) en un futur.

La persona mediadora

LA PERSONA MEDIADORA

Pel que fa a la persona mediadora, és una persona especialista (formada i experta) en la gestió de controvèrsies que intervé en el procés com un tercer que manté una posició aliena al conflicte existent, és a dir, una posició totalment neutral i imparcial. La seva funció és ajudar les parts implicades dirigint, assistint i facilitant la seva comunicació, sense donar la seva opinió i, en principi, sense proposar solucions, tot això per suprimir les actituds de confrontació, promoure l'acostament i facilitar la formalització d'acords mútuament beneficiosos.

Característiques de la mediació empresarial i laboral

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA MEDIACIÓ EMPRESARIAL I LABORAL

La mediació millora el rendiment i la productivitat de les empreses de diverses maneres:

 • CONFIANÇA. Les parts dipositen la confiança tant en el procés com en la persona mediadora per aconseguir una solució al conflicte.

 • FLEXIBILITAT. El procés s'adapta a les necessitats de les parts i a les característiques de la controvèrsia, sense que hi hagi formalismes ni protocols rígids.

 • LA CREACIÓ DE VALOR. Les parts busquen un resultat que els generi una situació “win-win” tant pel que fa als aspectes econòmics com als no econòmics.

 • ENFOCAMENT EN ELS INTERESSOS I NO EN LES POSICIONS. El procés se centra en les necessitats de les parts, és a dir, en els desitjos i les motivacions que estan en joc.

 • AUTONOMIA DE LA VOLUNTAT. Les parts decideixen lliurement els acords que es puguin assolir mantenint en tot moment la capacitat de decisió sobre el conflicte.

 • INDIVIDUALITZACIÓ. Un procés fet "a mida".

 • PROCÉS LIMITAT EN EL TEMPS. La mediació es planteja com un procés generalment més ràpid/àgil i més eficient des d'un punt de vista econòmic davant dels procediments arbitrals i judicials.

 • POSSIBILITAT EXCEPCIONAL DE QUE LA PERSONA MEDIADORA PROPOSI SOLUCIONS. En aquest àmbit les parts solen/poden acordar de manera excepcional i expressa la possibilitat que la persona mediadora emeti la seva opinió i proposi solucions, sent conscient que les seves propostes poden afectar la seva neutralitat amb les parts.

 • POSSIBILITAT DE RECÓRRER A ALTRES SISTEMES. L'inici d'un procés de mediació mai impedeix recórrer a la via judicial o arbitral en qualsevol moment. Els processos es poden desenvolupar de forma paral·lela i la mediació amb acord parcial pot reduir o clarificar les qüestions a resoldre mitjançant sentència o laude.

Atès que a la mediació empresarial i laboral la major part dels conflictes que es generen tenen un component relacional important, la mediació es planteja com un sistema òptim o ideal perquè, entre altres motius, funciona com un canal de comunicació entre les parts que els permet tractar i resoldre de bona fe qualsevol tipus de situació de disputa, evitant que aquesta influeixi (continuï influint) negativament en l'activitat empresarial, tot això sense comprometre la confidencialitat de la informació.

Així, segons el cas, la mediació pot facilitar més la desaparició real i efectiva d'un conflicte, mentre que l'aplicació d'altres sistemes de resolució de controvèrsies pot suposar que la situació de disputa i de confrontació entre les parts es mantingui en el temps, sense solució, o fins i tot que aquesta empitjori segons el resultat obtingut (perquè la resolució judicial o arbitral perjudicarà la part que vegi desestimada les seves pretensions), sobretot en aquells conflictes que tinguin un component relacional destacable (per exemple: conflictes entre veïns, entre matrimonis, entre personal duna empresa, etc.).

ANÀLISI COMPARATIU DE LA MEDIACIÓ
AMB ALTRES MÈTODES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Mediació (empresarial i laboral) a Mediacions.cat

Mediació (empresarial i laboral)

 • Voluntarietat.

 • Confidencialitat.

 • Intervenció de tercer neutral i imparcial amb la funció de dirigir i facilitar la comunicació entre les parts.

 • Assoleix l'acostament i la reducció/supressió de la confrontació entre les parts, per la qual cosa s'aconsegueix mantenir i conservar la relació en el temps (eventual benefici mutu).

 • Possibilitat excepcional que la persona mediadora manifesti la seva opinió i proposi solucions (pacte exprés de les parts).

 • Les parts són les protagonistes: tenen el control i decideixen sobre el conflicte i el seu resultat (autonomia de la voluntat).

 • Confiança en el procés i en la persona mediadora.

 • Rapidesa i eficàcia (procés més àgil i econòmic).

 • Creació de valor (resultat que generi una situació win-win).

 • Individualització i flexibilitat (procés “a mida” segons les necessitats de les parts).

 • Possibilitat de recórrer a altres sistemes.

Mediació vs. judicialització a Mediacions.cat

Mediació vs. judicialització

El procediment judicial és un sistema heterocompositiu de resolució de conflictes on una persona aliena al conflicte (jutge) dicta una resolució (sentència) sobre les qüestions sotmeses a la decisió. Les parts són clarament adversàries i són representades per advocats/des que vetllen exclusivament pels seus drets i interessos i que usen totes les armes de les quals puguin valdre's (proves i al·legacions), les quals poden arribar a traspassar certs límits de moralitat i ètica, amb l'única finalitat d'intentar guanyar.

En aquestes circumstàncies, el procés judicial implica generalment que els advocats passen a ser els protagonistes que gestionen i negocien el fons de l'assumpte, sense que hi hagi (gairebé mai) comunicació directa entre les parts en conflicte. Per tant, a diferència de la mediació, es tracta d'un sistema on les parts en conflicte no assumeixen cap tipus de protagonisme i no tenen control ni poder/facultat de decisió en el resultat, fet que pot i sol generar alts nivells d'incertesa i de preocupació/nerviosisme/ansietat.

D'altra banda, la Justícia és un sistema públic molt col·lapsat i amb diverses instàncies (les resolucions són recurribles), de manera que resulta un mètode que generalment comporta molt de temps i molta paciència per obtenir un resultat que sigui ferm i efectiu/aplicable a la pràctica.

A més, atès que en el procés solen/poden intervenir advocats/des i altres professionals (procurador, pèrits, etc.), el més normal és que lelecció daquest sistema porti implícit un cost econòmic molt considerable, més quan el procés requereix moltes gestions i es perllonga en el temps.

Un altre punt crític, com a mètode heterocompositiu en què les parts deriven la decisió i la resolució del conflicte a un jutge, és que aquest sistema moltes vegades no aconsegueix solucionar realment la problemàtica i la conflictivitat existent entre les parts (la qual fins i tot pot arribar a empitjorar, ja que la resolució judicial pot crispar encara més la part vençuda), especialment en aquelles situacions de disputa que tenen un component relacional considerable, com sol existir en l'àmbit empresarial i laboral. D'aquesta manera, en mantenir-se la confrontació i la disputa, el més probable és que s'acabi trencant (o que no es recuperi) la relació de professionalitat entre les parts i totes dues surtin perjudicades en lloc de beneficiades mútuament.

Factors característics de la judicialització per anàlisi comparatiu:

 • De caràcter públic i no confidencial.

 • Les parts no tenen control sobre el resultat, ja que deleguen la decisió sobre el conflicte a un tercer aliè (jutge) que dictarà una resolució (sentència).

 • El resultat del procés pot no solucionar el conflicte, de manera que la relació entre les parts pot empitjorar o fins i tot finalitzar (eventual perjudici mutu).

 • La resolució judicial ferma és executable si la part vençuda decideix no complir-la.

 • La resolució és revisable i susceptible de recurs.

 • Les parts són adversàries i no hi participen activament: deleguen l'eventual negociació sobre el fons de l'assumpte als seus advocats/ades respectius.

 • Procés car i estès en el temps (poc eficient).

 • Procés molt formalista i inflexible (normativa processal).

 • Procés sense garanties que genera incertesa en el resultat.

Mediació vs. arbitratge a Mediacions.cat

Mediació vs. arbitratge

El procediment arbitral, com el judicial, consisteix en un sistema heterocompositiu de resolució de conflictes on una persona aliena al conflicte (àrbitre) assumeix l'anàlisi d'una situació fàctica controvertida i dicta una resolució (laude arbitral) sobre les qüestions sotmeses a la decisió.

De la mateixa manera, les parts són adversàries i no assumeixen cap tipus de protagonisme, de manera que tampoc no tenen control ni poder/facultat de decisió (ni d'influència) en el resultat, una circumstància que pot generar alts nivells d'incertesa i de preocupació en quant a l'estimació (o no) de les respectives pretensions i interessos.

En aquesta línia, com passa amb la resolució judicial, pot passar que el laude arbitral no aconsegueixi solucionar realment la situació de confrontació entre les parts, o fins i tot pot passar que l'empitjori, atès el perjudici que pot suposar la desestimació de les pretensions per a una de les parts. D'aquesta manera, pot passar que no es recuperi la relació de professionalitat entre les parts i que totes dues surtin perjudicades en lloc de beneficiades mútuament.

Factors característics de l'arbitratge per anàlisi comparatiu:

 • De caràcter privat i confidencial.

 • Les parts no tenen control sobre el resultat, ja que deleguen la decisió sobre el conflicte a un tercer aliè (àrbitre) que dictarà una resolució (laude).

 • El resultat del procés pot no solucionar el conflicte, de manera que la relació entre les parts pot empitjorar o fins i tot finalitzar (eventual perjudici mutu).

 • El laude no és revisable respecte al fons de l'assumpte (amb caràcter general).

 • El laude és executable.

 • Les parts són adversàries i no hi participen activament.

 • Relativa flexibilitat en el procés.

 • Procés relativament eficient (àgil, però costós).

 • Procés sense garanties que genera incertesa en el resultat.

Mediació vs. conciliació a Mediacions.cat

Mediació vs. conciliació

La conciliació, com la mediació, consisteix en un sistema autocompositiu de resolució de conflictes on són les mateixes parts les que aconsegueixen assolir un acord sense delegar en cap moment la decisió sobre el seu conflicte, també amb la participació i l'ajuda d'una persona aliena a la disputa (conciliador/a).

Amb això, la destacable diferència amb la mediació és la potestat o la facultat interventora de la persona conciliadora, la qual, si bé no pot imposar la seva decisió a les parts (que mantenen el control), sí que pot oferir la seva opinió en relació amb quina hauria de ser la solució del conflicte i fer propostes d'acord que li semblin raonables en funció de la posició i els interessos/necessitats de les parts.

Per això, en el context d'una situació de disputa, el risc de la conciliació en comparació amb la mediació és que la persona conciliadora té una actitud més proactiva respecte al plantejament d'acords i, per tant, pot incórrer més fàcilment en postures o actituds menys neutrals i imparcials, segons la visió que puguin tenir les parts implicades.

En contraposició, el punt fort de la conciliació davant de la mediació es pot apreciar en situacions conflictives on hi hagi una clara postura desequilibrada entre les parts (poder d'influència, posició jeràrquica superior, etc.), ja que la persona conciliadora pot compensar o suprimir aquest eventual desequilibri existent expressant la seva opinió objectiva i proposant acords que garanteixin un resultat equitatiu.

Factors característics de la conciliació per anàlisi comparatiu:

 • Intervenció de tercer aliè al conflicte.

 • La persona conciliadora manté una actitud més proactiva: ofereix la seva opinió i proposa solucions/acords.

 • Risc: pot assumir postures o actituds menys neutrals.

 • Avantatge: pot equilibrar les posicions de les parts i assolir resultats/acords més equitatius.

 • Facilita l'acostament entre les parts, per això s'aconsegueix mantenir i conservar la seva relació en el temps (eventual benefici mutu).

 • Les parts mantenen el control i decideixen sobre el conflicte i el seu resultat (autonomia de la voluntat).

 • Rapidesa i eficàcia (procés més àgil i econòmic).

Mediació vs. negociació a Mediacions.cat

Mediació vs. negociació

La negociació consisteix en un sistema bilateral de resolució de conflictes en què, a diferència de la mediació, no intervé cap tercera persona. Per tant, com en la mediació, resulta clar que amb aquest sistema la parts tampoc no deleguen la decisió ni el control sobre el seu conflicte: són les mateixes parts les que assumeixen una actitud activa proposant ofertes d'acords i contraofertes fins a assolir (o no) un resultat prou satisfactori (win-win) a partir de la seva posició inicial i dels seus interessos/necessitats.

Amb això, el principal avantatge que presenta la mediació davant de la negociació és precisament la intervenció professional d'una persona mediadora, que gràcies a la seva formació i experiència, en principi hauria d'ajudar considerablement a suprimir actituds i situacions de confrontació a través de la comunicació, facilitant així la formalització d'acords beneficiosos.

Factors característics de la negociació per anàlisi comparatiu:

 • Sistema bilateral: no hi intervé cap tercera persona que pugui facilitar la comunicació i la gestió del conflicte.

 • Les parts no deleguen la decisió ni el control sobre el seu conflicte: assumeixen una actitud activa proposant ofertes d'acords i contraofertes fins a assolir (o no) un resultat mútuament satisfactori (win-win).

LA MEDIACIÓ:
UNA ELECCIÓ ATRACTIVA I CAPTIVADORA

La mediació: una elecció atractiva i cautivadora

Donats els seus atributs i característiques, la mediació resulta un mecanisme que permet resoldre controvèrsies de forma més ràpida, segura, confidencial i econòmica per a les parts involucrades, cosa que es tradueix en una major rendibilitat i eficiència per a les empreses (menor cost de temps i de diners). Alhora, la mediació permet a les parts fer servir els resultats del conflicte i fa possible la creació de valor (incloent-hi el no econòmic), la qual cosa, en l'àmbit empresarial i laboral, es pot traduir eventualment en situacions de “win-win” que poden aportar un benefici considerable al desenvolupament de l'activitat.

Des del meu punt de vista, el punt més atractiu que presenta la mediació és LA MÀGIA desenvolupada per la persona mediadora durant tot el procés. Com s'ha comentat bé, la mediació es basa en la intervenció professional d'un tercer que, gràcies a la seva formació i experiència, en principi hauria d'ajudar considerablement a suprimir actituds negatives i de confrontació entre les parts, a través d'una comunicació respectuosa que afavoreixi la possibilitat dassolir acords mútuament beneficiosos.

És a dir, el GRAN REPTE de la persona mediadora, com a especialista en la gestió de conflictes, és dirigir i controlar el procés a través de l'ús/aplicació de diferents eines i tàctiques, de manera que aconsegueixi facilitar una comunicació sincera i empàtica que promogui l'acostament entre les parts, evitant les actituds negatives i/o de confrontació, per tal que mostrin les seves opinions, les seves emocions i puguin generar empatia, així com comprendre i/o reconèixer fets controvertits, apropar posicions, expressar interessos i necessitats i assolir acords per a un benefici mutu.

Tot això per evitar el perjudici que pot suposar a les parts tant el conflicte en si mateix (present i futur) com el fet de veure's obligats a iniciar o haver de continuar amb altres processos de resolució de conflictes que suposin una durada i un cost molt superior.

Per tant, com a model de resolució de conflictes, la mediació es planteja com un mecanisme flexible i pràctic que pot proporcionar a les entitats una solució més ràpida i eficient a tota mena de conflictes.

LA MEDIACIÓ LABORAL

La mediació laboral

A l'entorn laboral, la mediació es constitueix com una eina interessant perquè funciona com un canal de comunicació entre les parts en conflicte, facilitant que aquestes expressin les seves opinions, les seves sensacions i les seves preocupacions de forma sincera i transparent, en situacions en què aquestes comunicacions serien escasses o fins i tot inexistents (la majoria de disputes a la feina es deuen a una manca de comunicació entre els treballadors/es).

Aquesta facilitat en la comunicació en el moment oportú pot ajudar tant la creació de solucions com la prevenció de conflictes futurs.

Així, la mediació resulta un mecanisme pràctic perquè permet als empleats resoldre les seves diferències/discrepàncies de manera efectiva i ràpida, cosa que contribueix clarament a millorar el funcionament intern i el rendiment de les entitats empresarials.

En la línia de l'anterior, la mediació laboral ajuda a fomentar una atmosfera de confiança i respecte entre els companys de treball i entre els empleats i el personal directiu, cosa que sens dubte pot portar a una major satisfacció i més motivació en el desenvolupament de les funcions laborals i, per tant, un augment considerable de la productivitat de l'empresa.

En conclusió, la mediació laboral definitivament pot constituir una eina especialment pràctica i útil per al bon rendiment de les empreses, ja que ajuda a resoldre i a prevenir conflictes de manera ràpida, efectiva, i així a promoure un ambient de treball pacífic i saludable; que contribueix a un augment de la productivitat.

En quines situacions la mediació laboral pot contribuir a millorar el rendiment i la productivitat a les empreses?

Conflictes entre empleats a Mediacions.cat

Conflictes entre empleats:

En sorgir una disputa entre dos treballadors o més, la mediació pot ser una eina eficaç per resoldre el problema de manera ràpida i eficient, a través d'una bona gestió de la comunicació. Aquest escenari podrà evitar/suprimir la negativitat i generar un ambient de treball positiu i de confiança, la qual cosa podrà implicar una motivació més gran de treball i, amb això, una millora considerable del rendiment i la productivitat.

Diferències o discrepàncies entre empleats i caps a Mediacions.cat

Discrepàncies entre empleats i caps:

Si un treballador té problemes amb el seu superior jeràrquic, una mediació pot generar l'oportunitat de trobar una solució que satisfaci les dues parts, cosa que reduirà la tensió al lloc de treball i farà possible que el empleat i el cap continuïn treballant junts de manera harmoniosa i satisfactòria per mantenir un bon rendiment laboral.

Desacords sobre horaris o beneficis a Mediacions.cat

Desacords sobre horaris o beneficis:

Els desacords en aquest sentit poden causar molt estrès i tensió, així com descontent i desmotivació al lloc de treball. La mediació pot ajudar a tractar i resoldre el problema a través del plantejament de solucions i la formalització d'acords que evitin l'inici d'accions judicials per reclamar drets i interessos laborals, cosa que portaria molt més temps associat i molt més cost per obtenir un resultat.

Desacords sobre horaris o beneficis a Mediacions.cat

Acomiadaments:

Quan un empleat comet una infracció laboral i se li aplica directament la major de les sancions (acomiadament), i o bé se li comunica un acomiadament per qualsevol altre motiu, pot sentir-se frustrat i enutjat, amb raó o sense, per entendre que és una decisió totalment injustificada. La mediació pot ajudar a formalitzar acords ia resoldre la disputa abans que el cas acabi en un procés judicial, és a dir, en una situació indesitjada que comporta molt de temps i diners.

Quin tipus d'empreses es beneficien més de la mediació laboral?

Mediacions.cat, quin tipus d'empreses es beneficien més de la mediació laboral?

Les empreses que es beneficien més de la mediació són aquelles que busquen resoldre controvèrsies laborals de manera pacífica i eficient, és a dir, aquelles empreses que tenen integrada una cultura del diàleg i que eviten la creació de situacions litigioses no desitjades.

Pel que fa a les empreses que més es beneficiarien amb l'ús i l'aplicació de la mediació serien aquelles amb un percentatge més alt de conflictivitat interna i d'absentisme laboral. Això és perquè aquest sistema de resolució de conflictes, atesa la seva naturalesa comunicativa i pacífica, ajudaria les empreses a millorar el clima laboral, contribuiria a reduir l'absentisme i les baixes mèdiques per incapacitat temporal, eradicaria el temps d'inactivitat provocat pel conflicte en si mateix i, en última instància, contribuiria a una millora de la motivació als llocs de treball (i, amb això, a un augment del rendiment i de la productivitat laboral).

LA MEDIACIÓ EMPRESARIALLa mediació es planteja com un sistema especialment interessant per a qualsevol tipus d'entitat en les següents situacions:

Les empreses en disputa volen mantenir/conservar la relació

Les empreses volen mantenir i conservar la relació que hi ha entre elles.

La mediació resulta atractiva per a aquelles empreses que són conscients que es trobaran de manera recurrent al mercat, ja sigui a causa de relacions de tracte successiu (sobretot en aquells àmbits del mercat on hi ha pocs agents socials i econòmics), o bé per a aquelles que tenen una clara necessitat de col·laboració o de cooperació mútua (creació i aportació de valor) per mantenir i desenvolupar adequadament el projecte empresarial.

Les empreses volen controlar el resultat

Les empreses volen controlar el resultat.

La mediació permet a les parts decidir lliurement sobre els acords aconseguits (autonomia de la voluntat) i manejar el resultat, ja sigui satisfactori o no.

Entre les empreses no hi ha desequilibri de poder

No existeix desequilibri de poder entre les empreses.

Les entitats que es troben en situació dequilibri de poder (dimensió, facturació, equip jurídic, etc.) són més partidàries de plantejar aquest sistema de resolució de conflictes perquè els garanteix un procés basat en la bona fe, comunicatiu, àgil i rendible. Quan hi ha un desequilibri, les entitats solen optar per la litigiositat, aprofitant aquest poder per infondre respecte i por (superioritat).

Les empreses requereixen confidencialitat

Les empreses requereixen confidencialitat.

Certes empreses poden ser partidàries o poden requerir la confidencialitat de la informació relativa als seus conflictes per protegir la seva imatge o el seu prestigi al mercat. La mediació garanteix aquest tipus de seguretat i protecció mentre que els processos judicials són públics.

La causa del conflicte entre les empreses es deu a la manca de comunicació

La causa del conflicte és la falta o la mala comunicació.

La realitat és que la gran majoria de conflictes o disputes entre les empreses i dins d'aquestes acostuma a ser causada per falta o per mala comunicació entre les parts implicades. Com bé s'ha exposat, la mediació és un sistema la principal funcionalitat del qual és obrir un espai o canal de comunicació respectuós i pacífic en què les parts poden expressar-se lliurement quant a les seves preocupacions i les seves pretensions per assolir acords beneficiosos i/o solucions.

La causa del conflicte entre les empreses es deu a la manca de comunicació

Les empreses són partidàries d'una solució ràpida i eficient.

Les empreses poden tenir interès o preferència per trobar una solució àgil perquè la situació de conflictivitat no s'allargui en el temps i segueixi causant perjudicis, per exemple, a nivell de productivitat i/o de costos. En aquests casos, la mediació es planteja com un mecanisme que pot facilitar una solució ràpida (menys inversió de temps) i eficient (implica menys costos), o almenys permet intentar-ho. A diferència de la mediació, la via judicial i la via arbitral impliquen un procediment molt més extens en el temps, de manera que obtenir un resultat comporta molta més paciència i despesa econòmica (ineficiència).

En quin tipus de conflictes es pot aplicar amb èxit la mediació?

Conflictes entre empreses o empresaris individuals

Conflictes entre empreses o empresaris individuals:

 • Execució de contractes. Interpretació de clàusules contractuals.

 • Incompliment de pagaments pactats.

 • Ajustament en l'equilibri de les prestacions com a conseqüència d'esdeveniments imprevistos o causats per força major.

Conflictes entre empreses i particulars

Conflictes entre empreses i particulars:

 • Compliment i execució de contractes.

 • Entre l'empresa i el personal directiu, responsables o administradors (administració deslleial o fraudulenta).

 • Quan un producte o servei causa un dany a la persona consumidora (per exemple: productes defectuosos), per tractar els aspectes econòmics derivats del perjudici ocasionat (indemnització, etc.) o bé la retirada del producte.

Conflictes interns en empreses familiars

Conflictes interns en empreses familiars:

 • Diferències en la presa de decisions.

 • Discrepàncies tant a nivell professional com personal.

Conflictes entre socis en petites empreses

Conflictes entre socis en petites empreses:

 • Discrepàncies en la presa de decisions que impliquin riscos (postura atrevida versus postura conservadora) per a l'evolució o el creixement del negoci/projecte.

 • Discrepàncies quant al nivell de dedicació a l'activitat i quant als guanys (desequilibri entre el nivell retributiu i la càrrega de treball).

Conflictes entre directius en mitjanes i grans empreses

Conflictes entre directius:

 • Discrepàncies entre directius de diferents departaments com a conseqüència de les accions que un vol executar i les repercussions que tindran per a un altre (director de producció versus director financer a nivell de despeses d'inversió).

Exemple pràctic de conflicte i mediació

Exemple pràctic:

En el context d'una empresa familiar on els directors de diferents departaments són germans, aquests es veuen immersos en una situació de discrepància en la presa de decisions, la causa de la qual és un nus en el passat familiar comú. En aquest cas, la mediació, a través de la intervenció de la persona mediadora, els permetria tractar i gestionar aquesta mala experiència del passat que els condicionava en les seves actuacions professionals de l'actualitat, a través de la comprensió, l'empatia i l'expressió dels seus sentiments i emocions respectius. Amb això, els germans acabarien desfent aquest nus i trobarien una manera de treballar conjuntament molt més satisfactòria i eficient, tant a nivell personal com econòmic.

LA MEDIACIÓ COM A EINA DE PRODUCTIVITATLa mediació és un sistema/mecanisme que permet millorar el rendiment, la productivitat i la rendibilitat de les empreses per diversos motius que es poden sintetitzar de la següent manera, en base a tot allò que s'ha exposat:

Resolució més àgil i flexible dels conflictes

Resolució més àgil i flexible dels conflictes:

La mediació és un procés molt més ràpid que el litigi i més àgil que el procés arbitral. La resolució ràpida i eficaç de conflictes ajuda les empreses a reduir la inversió de temps en processos que poden arribar a durar anys. A més a més, la flexibilitat del procés de mediació permet a les empreses trobar solucions més adaptades, més creatives i més personalitzades, segons el cas concret.

Reducció de costos

Reducció de costos:

La mediació és una manera molt més econòmica de resoldre conflictes considerant els costos que generalment es deriven d'un litigi. La reducció de costos permet a les empreses centrar-se un dels objectius principals: la rendibilitat.

Millora dels recursos humans

Millora dels recursos humans:

La mediació ajuda a millorar la moral i la satisfacció dels empleats en proporcionar un clima laboral més pacífic i harmoniós. Això ajuda a fer que els empleats estiguin més motivats i disposats a treballar ia col·laborar en equip. Així mateix, es contribueix a fer que els empleats desenvolupin millor les seves funcions i augmentin el seu rendiment laboral de forma individual. Amb això, s'aconsegueix una millora molt considerable en el rendiment i la productivitat de les empreses.

Evita la publicitat negativa

Evita la publicitat negativa:

Si qualsevol disputa greu o important es porta als tribunals, el més normal és que es generi un alt grau de publicitat negativa que pugui perjudicar la imatge o el prestigi de l'empresa involucrada als fets. Moltes vegades, el simple fet que un cas arribi als tribunals ja implica un perjudici per a l'empresa a través dels judicis paral·lels (les persones, físiques o jurídiques, solen treure les seves pròpies conclusions sobre uns fets enjudiciats i sobre la culpabilitat, fins i tot existint resolució judicial en un sentit o un altre). Com hem exposat, la mediació és un procés que garanteix la confidencialitat i que manté l'assumpte sota control, eliminant qualsevol exposició pública no desitjada.

Promou la cooperació

Promou la cooperació:

La mediació és una forma cooperativa i col·laborativa de resoldre conflictes, de manera que permet obtenir una situació “win-win” i evita una situació de victòria-derrota. Així, aquesta característica pot ajudar a fer que les persones involucrades es comprometin a treballar juntes per resoldre qualsevol problema que puguin, tant en el present com en el futur.

En definitiva, la mediació ajuda el rendiment i la productivitat de les empreses en proporcionar una forma ràpida, econòmica i efectiva de resoldre conflictes. Això permet a les empreses centrar-se en el seu objectiu principal: la rendibilitat i el creixement.

IMPLEMENTACIÓ DE LA MEDIACIÓ A UNA EMPRESA

De quina manera les empreses poden implementar la mediació laboral?

De quina manera les empreses poden implementar la mediació laboral?

Des del meu punt de vista, el més important i més interessant que pot fer una empresa és modificar i/o actualitzar la seva política interna per integrar la mediació en la resolució de conflictes sorgits a nivell de funcionament intern, per exemple, entre els empleats i el personal directiu.

Així, doncs, l'empresa hauria de definir i establir en la seva política interna les pautes d'actuació en cas d'aparició de controvèrsies. Considerant que una de les primeres accions hauria de ser posar en coneixement de la persona responsable l'aparició del conflicte, el següent element hauria de ser la disposició d'una persona mediadora, ja sigui mitjançant contractació interna o externa per a cada cas concret, perquè aquesta hi pogués intervenir i analitzar el context i les circumstàncies de fet per tal de plantejar la viabilitat (o no) de linici del procés de mediació.

CONCLUSIONS


Considerant que l'aparició de conflictes de tota mena és el pa de cada dia per a la majoria d'empreses al mercat, la mediació és una eina amb un potencial considerable per millorar l'eficiència i la productivitat de les empreses. Es tracta d'un mecanisme molt interessant que permet a les empreses cobrir una necessitat bàsica i essencial, amb independència de la seva dimensió: la possibilitat de trobar una solució ràpida, rendible i eficaç a situacions controvertides que puguin generar un perjudici de la seva activitat empresarial, tant a nivell intern com extern.

En concret, tenint en consideració que moltes empreses mantenen relacions recurrents i de tracte successiu al mercat, es genera o hi ha un especial interès a conservar i cuidar aquestes relacions per al benefici mutu de la seva activitat o del seu projecte empresarial. En aquest sentit, la mediació fa possible que les parts gestionin qualsevol conflicte de bona fe, mantenint-ne el control sobre el mateix (sense delegar a un tercer la decisió sobre el resultat) a través d'una comunicació empàtica i respectuosa que faciliti l'acostament dels seus respectives posicions, a fi d'assolir acords mútuament beneficiosos i suprimir les diferències/discrepàncies que puguin ocasionar un perjudici en les activitats respectives.

Atenent la situació econòmica actual, les empreses actuen al mercat amb la consigna de reduir-ne les despeses i incrementar-ne l'eficiència i la rendibilitat. Amb això, la gestió de conflictes resulta un factor/element important en què els departaments de les empreses (jurídic i financer) s'haurien d'involucrar més per millorar l'eficiència, donant prioritat aplicativa a la mediació davant d'altres processos com l'arbitral i el judicial, que a la pràctica no ofereixen garanties quant al resultat (guanyar o perdre) i porten aparellada una considerable inversió en temps i diners. Amb la mediació, les empreses poden intentar buscar un joc de suma positiva i convertir el conflicte en una oportunitat de negoci.

En definitiva, la mediació es constitueix com una eina que facilita i millora la comunicació entre les parts involucrades (ja sigui entre empreses o entre persones treballadores) i fa possible una entesa de les respectives posicions i actuacions.

D'aquesta manera, la mediació fa possible que s'obrin noves vies alternatives de solució mútuament satisfactòries, amb creació mútua de riquesa i de valor, tant en aspectes econòmics com en els no econòmics.

Així, doncs, d'un conflicte que per la via judicial/arbitral acabaria en un litigi que (molt probablement) trencaria les relacions, amb la mediació sorgiria una oportunitat i un resultat que, molt probablement, situaria les dues parts en una posició molt més beneficiosa (en tots els sentits) que la que resultaria de deixar la solució del conflicte a les mans d'un tercer aliè a les parts.

Per tot això, cal el coneixement d'aquest sistema, i dels avantatges que planteja, per part de les entitats i dels operadors/agents econòmics. No hi ha dubte que cal continuar promovent l'ús d'aquest mecanisme per a la resolució pacífica de conflictes.

REFERÈNCIES NORMATIVES


 • DIRECTIVA 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

 • LEY 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

 • LEY 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado.